loader image

Admitere licenţă

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Licenţă ale Facultății Construcții de Mașini și Management Industrial şi aveţi posibilitatea de a înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi.

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2019 la studii universitare de licenta (4 ani) pe trei domenii de studiu  cu formă de finanţare (buget sau taxă)

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare dintre cele trei domenii şi oricare dintre cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de licenta , absolvenţii primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite. 

Inginerie industrialăInginerie MecanicăInginerie și Management
Detalii despre specializări

Conform Procedurii pentru organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, cod TUIASI.POB.09, admiterea la studii universitare de licenţă se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăţi şi domenii de studiu. 

 • Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2019 în ciclul de studii universitare de licență – aici
 • Documente Admitere cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene – aici
 • Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini – aici
 • Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obținute în Republica Moldova – aici  Pentru mai multe detalii accesați www.cnred.edu.ro

Toţi candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iaşi, au asigurate locuri de cazare, în anul universitar 2019-2020,  în caminul T17  din campusul Tudor Vladimirescu.

2. Calendar de admitere

Sesiunea Iulie 2019
Înscrierea candidatilor 10- 25 Iulie 2019 Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Sâmbăta 8.00 ‑ 12.00
Afisarea rezultatelor 26 Iulie 2019
Termen limita depunere acte in original/Retragerea dosarelor 29 Iulie – 02 august 2019 
02 – 06 septembrie
Afisarea rezultatelor finale 8 Septembrie 2019

3. Număr de locuri

Pentru candidatii, cetateni români și UE locuri diponibile 250

Domeniul Specializarea Număr locuri buget Număr locuri mediu rural Număr locuri romi Număr locuri taxă Total număr locuri
TOTAL 189 9 2 50 250
INGINERIE
INDUSTRIALĂ
Tehnologia Construcţiilor de Maşini 90 4 1 30 125
Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie
Ingineria Sudării
INGINERIE
MECANICĂ
Mecanică Fină şi Nanotehnologii 51 3 1 10 65
Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic 48 2 0 10 60

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova și pentru românii de pretutindeni 36 locuri disponibile

DomeniulNumăr locuri cu bursă
Români de pretutindeni
Număr locuri fără bursă
Români de pretutindeni
INGINERIE 
INDUSTRIALĂ
147
INGINERIE 
MECANICĂ
73
INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT
32
TOTAL2412

Candidații se pot înscrie la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – clădirea Rectorat, camera B102, în perioada 10 – 20 iulie 2019, între orele 10.00 – 15.00, de luni până vineri.

Înscrierea candidaţilor

10 iulie – 20 iulie 2019

Luni – vineri, orele 10:00 – 15:00, Rectorat, camera B102

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

admissions@tuiasi.ro; telefon: 0232702468

Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019.

Termen limită completare dosare cu acte în original: 29 iulie 2019.

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat.

Rezultatele finale: 29 iulie 2019.

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2019 – 2020 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).

4. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza de CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = MB

unde:

MB– este media obtinută la Bacalaureat;

Condiţii speciale de admitere 

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici”.

Primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale Concursului National de Matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la Concursul de Creativitate Mecanica “Dumitru MANGERON”organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Repartizarea candidatilor pe facultăți și pe domenii se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, în funcție de opțiuni.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina limba romana (proba scrisa);
2. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisa);
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisa);Go to top

5. Acte necesare pentru admiterea la licenţă

 1. Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
 2. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
 3. Pentru candidatii care promoveaza examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2019, pentru prima sesiune de admitere, respectiv august – septembrie 2019 pentru a doua sesiune de admitere, se accepta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute. In acest caz candidatii vor semna declaratia de la punctul 8.
 4. Certificatul de nastere, în original şi în copie xerox.
 5. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 6. Doua fotografii tip carte de identitate;
 7. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
 8. Diploma de licenta sau de absolvire, in original sau copie xerox, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare;
 9. Declaratii privind luarea la cunostinta de necesitatea aducerii Diplomei de Bacalaureat in original pana la data stabilita pentru fiecare sesiune de concurs (formular tip existent la Comisia de Inscriere);
 10. Adeverinta eliberata de comisia de admitere de la facultatea la care candidatul a depus documentele in original, prin care se atesta inscrierea cu acte in original. In acest caz documentele vor fi depuse in copie xerox iar candidatul va semna declaratia de la punctul 8.
 11. Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei
 12. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 
1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar;

2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi;

3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.