loader image

Tabere studenţeşti 2023

TABARA / EXCURSIE EXTERNA PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în Perioada vacanței de vară, o tabără/excursie externă pentru studenţi, cu finanţarea din venituri proprii, pentru asigurarea transportului, cazării și mesei, aprobată în fiecare an universitar de către Consiliul de Administrație, în funcție de disponibilul existent.

Pot beneficia de un loc gratuit într-o tabără, studenţii în vârstă de până la 35 de ani care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2022-2023 (pentru studenții din anul I se ia în considerare sesiunea de iarnă) sau cazurile sociale. Pentru facultatea nostră sunt repartizate 7 locuri.

Perioada de înscriere 24.05.2023 – 14.06.2023

Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabăra pe perioada vacanței de vară, vor depune direct la Secretariatul facultății următoarele documente:

– cerere tip completată și semnată (anexa 4); cererile tip se vor găsi la secretariat și pe site-ul facultății;

– declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau de voluntariat (diplome/atestate/contract de voluntariat/ certificate / adeverinţe / recomandări etc.), calitatea de membru în comisii / organizaţii studenţeşti (extrase din Procesul-verbal al ședințelor Consiliului de Administrație/Hotărâri Senat /alte documente justificative);

– copie carnet student vizat sau adeverinţă de student;

– copie carte de identitate.

Nu sunt luate în considerare dosarele incomplete.

Dosarele se depun sau se transmit la secretariatul facultatii, prin fax la numărul 0232242109 sau prin email la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro în perioada 24.05.2023- 14.06.2023


Informaţii privind sosirea studenţilor în taberele studenţeşti şi procedura în caz de renunţare

  1. Studentii se vor caza in tabara doar pe baza centralizarii borderourilor intocmite de catre Universitati in confonnitate cu art. 31, incepand cu ora 14:00 in ziua de incepere a seriei de tabara si maxim ora 14:00 in cea de-a doua zi de tabara; In acest caz Casa de Cultura a Studentilor organizatoare va achita serviciile de cazare si masa doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;
  2. Neprezentarea in tabara, in termenul stabilit atrage anularea locului si pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc in tabara in anul in curs si in anul urmator;
  3. Studentii vor fi cazati numai daca au asupra lor C.I/B.I/pasaport si carnetul de student si daca figureaza pe borderoul transmis de Universitati (in original), iar verificarea va fi facuta de catre Comandamentul de Tabara.
  4. Dreptul de a beneficia de un loc de tabara este netransmisibil. In cazul in care un student beneficiar renunta la locul de tabara, serviciile de cazare si masa, nu vor fi achitate de Casa de Cultura a Studetilor organizatoare.