loader image

Tabere studenţeşti 2022

TABARA / EXCURSIE EXTERNA PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în Perioada vacanței de vară, o tabără/excursie externă pentru studenţi, cu finanţarea din venituri proprii, pentru asigurarea transportului, cazării și mesei, aprobată în fiecare an universitar de către Consiliul de Administrație, în funcție de disponibilul existent.

Contestațiile se pot transmite până la data de 15.07.2021, ora 15,30 prin două modalități:
– personal, la Secretariatul facultății
– în format electronic la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro

Pot beneficia de un loc gratuit într-o tabără (august 2022), studenţii în vârstă de până la 35 de ani(mai puțin studenții din anul IV și II master care nu vor mai avea tatutul de student în perioada vacanței), care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021(pentru studenții din anul I se ia în considerare sesiunea de iarnă) sau cazurile sociale.
Studenții vor depune o cerere tip, (formularul de mai jos sau de la Secreatriatul facultăţii), o copie după CI şi o copie după carnetul de note (primele pagini) și documente justificative la secretariatul facultăţii până la data de 10 iulie 2022.
Documentele pot fi depuse direct la secretariat, transmise prin fax la nr.
0232.242.109 sau pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro.
Seriile de tabără vor fi următoarele:
9-14 august/ 14-19 august / 19-24 august/ 24-29 august.
Studenții care vor obţine bilete de tabără, vor semna ulterior borderoul de distribuire a locurilor în taberele studenţeşti.
Informaţii suplimentare vor fi postate pe site-ul facultatii.

Conform adresei 19379/06.07.2021 studentii din anii terminali (anul IV licenta si anul II master) nu pot beneficia de aceste tabere.
Adresa 19379/06.07.2021

Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabăra/excursia externă pe perioada vacanței de vară, vor depune direct la Secretariatul facultății următoarele documente:

– cerere tip completată și semnată (anexa 4); cererile tip se vor găsi la secretariat și pe site-ul facultății;

– declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 2)

– documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau de voluntariat (diplome/atestate/contract de voluntariat/ certificate / adeverinţe / recomandări etc.), calitatea de membru în comisii / organizaţii studenţeşti (extrase din Procesul-verbal al ședințelor Consiliului de Administrație/Hotărâri Senat /alte documente justificative);

– copie carnet student vizat sau adeverinţă de student;

– copie carte de identitate.

Nu sunt luate în considerare dosarele incomplete.

Dosarele se depun sau se transmit la secretariatul facultatii, prin fax la numărul 0232242109 sau prin email la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro în perioada 06.07.2021- 11.07.2021

Metodologia și anexele privind acordarea unui loc gratuit în tabăra/excursia externă  este afişată la avizierul de la etajul I şi pe site- ul facultăţii.

Lista cu selectia studentilor care vor beneficia de tabera / excursie externa, in ordinea de prioritati

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabără/excursie externă se va întruni miercuri, 14 iulie 2021, ora 10,00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial.
Comisia de selecţie este formată din:
Prodecan, Conf.dr.ing. Florin Negoescu
Secretar șef facultate, ing. Franc Nela
Reprezentant al Organizaţiei studenţeşti, stud. George-Iulian Frigura

PROGRAMUL “Tabere Studențești” 2021

Studenţii beneficiari ai locurilor de tabără (inclusiv studenții de pe lista cu rezerve), sunt invitaţi MARȚI, 25 iunie 2019, ora 14,00, în amfiteatrul TCM1, pentru alegerea locaţiilor, în ordinea listelor finale. Studenţii vor avea asupra lor carnetul se student vizat la zi şi C.I/ B.I/paşaport, în original şi copie.(a se consulta Repartizarea pe facultăţi a numărului de locuri pe locaţii şi serii pentru vacanţa de vară 2019 aflata mai jos)

Ministerul Tineretului si Sportului,  Direcția Programe si Proiecte Pentru Tineret si Studenți  organizează, prin Casele de Cultura ale Studenților si Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanţei de vară 2019, Programul “Tabere Studențești”.

Pentru acordarea unui loc de tabără, studenţii vor completa şi depune Formularul de înscriere și declarația consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal la secretariatul facultăţii în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019, ora 14,00,  sau prin fax la numarul 0232 242109, sau prin e-mail la adresa secretariat@tcm.tuiasi.ro.

Cererile semnate de către studenți vor fi  însoţite de documetele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin. (1) lit. a) , de o copie de pe carnetul de student vizat la zi şi o copie de pe cartea de identitate.

Metodologia privind acordarea taberelor este afişată la avizierul de la etajul I şi pe site- ul facultăţii.

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere se va întruni luni,

3 iunie 2019, ora 13,00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial.


INFORMAȚII

Informaţii privind sosirea studenţilor în taberele studenţeşti şi procedura în caz de renunţare

  1. Studentii se vor caza in tabara doar pe baza centralizarii borderourilor intocmite de catre Universitati in confonnitate cu art. 31, incepand cu ora 14:00 in ziua de incepere a seriei de tabara si maxim ora 14:00 in cea de-a doua zi de tabara; In acest caz Casa de Cultura a Studentilor organizatoare va achita serviciile de cazare si masa doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;
  2. Neprezentarea in tabara, in termenul stabilit atrage anularea locului si pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc in tabara in anul in curs si in anul urmator;
  3. Studentii vor fi cazati numai daca au asupra lor C.I/B.I/pasaport si carnetul de student si daca figureaza pe borderoul transmis de Universitati (in original), iar verificarea va fi facuta de catre Comandamentul de Tabara.
  4. Dreptul de a beneficia de un loc de tabara este netransmisibil. In cazul in care un student beneficiar renunta la locul de tabara, serviciile de cazare si masa, nu vor fi achitate de Casa de Cultura a Studetilor organizatoare.

Studentii care nu s-au prezentat in tabara, fara o justificare motivata transmisa Universitatii cu minim 5 zile inainte de inceperea seriei de tabara, nu vor mai putea participa in taberele studentesti organizate de MTS in anul urmator.