loader image

Burse

Studenții bursieri, care nu au beneficiat de bursă în semestrul anterior, sau care au schimbat banca și contul IBAN, sunt rugaţi să prezinte la secretariat extrasul de cont (electronic sau letric), în vederea virării burselor pe card, până marti 08 noiembrie 2022, ora 12:00.

BURSE PROFESIONALE ȘI SOCIALE 

BURSE DE PERFORMANȚĂ

BURSE DE MERIT

BURSE SOCIALE

Republicarea listelor afișate, prin orice mijloc, este strict interzisă!

Dosarele se vor depune la secretar șef facultate până la data de 21 octombrie 2022.

Studenții care nu au încheiat contractul de studii nu vor beneficia de bursă.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de performanţă

Dosarele de candidatură pentru obţinerea unei burse de performanță se depun la Secretariatul facultății până la data de 21 octombrie 2022 .
Dosarul va cuprinde:
a) cerere adresată domnului decan pentru participare la concurs ( formularul tip
se găsește la secretariat),
b) situaţia şcolară;
c) curriculum vitae;
d) lucrări ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice la care a participat;
e) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică;
Bursele de performanță (o bursă la 500 de studenţi) se acordă studenților din anii II,III, IV, studii universitare de licență și anul II master, prin concurs, la nivelul facultății, care se încadrează în următoarele cazuri:
a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minim 9,60 pentru nivel licență și 9,70 pentru nivel masterat.
b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice.


Conform procedurii de atribuire a burselor de performanță în anul universitar 2021-2022 facultatii noatre i-a fost repartizata 1 bursa raportat la numarul de studenti inmatriculati (1 bursa la 500 de studenti).