loader image

Istoric

Istoricul Departamentului de Fizică din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

            Departamentul de Fizică se încadrează în categoria Departamentelor Generale ale Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, având rolul formării și instruirii în domeniul Fizicii a tuturor studenților de la facultățile universității. În prezent, acesta se află sub conducerea Facultății de Construcții de Mașinii și Management Industrial. Înființarea și evoluția sa au fost în permanentă corelație cu dezvoltarea învățământului tehnic din Iași. Astfel,

Ministrul Educaţiei a emis pe 3 decembrie 1937 Decretul de Înfiinţare a Şcolii Politehnice din Iaşi, legiferând desfiinţarea secţiilor tehnice din cadrul facultăţilor de ştiinţe ale Universităţilor din Bucureşti şi Iaşi. În perioada 1938 – 1948 în Școala Politehnică „Gheorghe Asachi” au fost exercitate următoarele funcţii de conducere centrală: funcţia de Rector, de Subdirector, de Director de Studii, și cea de Prorector. Comitetul permanent de conducere era completat de Decanii facultăţilor din competenţa Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi”. Consiliul Profesoral numea cadrele didactice în funcţiile respective. Consiliul Profesoral al Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” era alcătuit din toţi titularii catedrelor, din reprezentantul Consiliului Superior al Învăţământului, din reprezentantul Academiei Române şi din reprezentantul Ministerul Industriei şi Comerţului.

La Catedra de Fizică Industrială era titular Conf. Dr. Al. Cişman, iar la Catedra de Fizică Generală, Prof. Dr. Th. Ionescu. Existau și cadre didactice care aparţineau de Universitatea din Iaşi, dar care predau cursuri comune studenţilor Facultăţii de Ştiinţe şi de la Şcoala Politehnică „Gheorghe Asachi”. Astfel de cursuri au fost predate de cadre didactice de la: Catedra de Electricitate şi Electronică: Prof. Dr. Şt. Procopiu, Șef Lucrări Gheorghiu Virgil, Asist. N. Florescu, Asist. N. Calincenco,  Catedra de Fizică Generală: prof. Dr. Th. Ionescu, Șef Lucrări Irina Mihul, Asist. Vasile Mihul. Cursurile trebuiau să dea studenţilor bune cunoştinţe fundamentale şi mijloace de a fi îndrumat în studii şi cercetări aprofundate, de care va avea nevoie pentru rezolvarea problemelor tehnice ce le vor întâlni în practicarea profesiei.

            În 17 octombrie 1941, prin decret lege se hotărăşte mutarea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” la Cernăuţi, începând cu ianuarie 1942. Prin această mutare începe să se pună bazele primelor laboratoare independente de cele ale Facultăţii Ştiinte ale Universităţii din Iaşi, unele dintre ele luând fiinţă încă din anii 1939-1940: Laboratorul de Fizică Industrială, Laboratorul de Măsurări Electrice. Se crează laboratoare noi, cum ar fi cele de Fizică Generală, de Electricitate.

            La 28 mai 1942 prin Înalt Decret Regal apare noua lege de organizare a învăţămânului superior. Ca urmare a acestei legi are loc ocuparea catedrelor şi conferinţelor suplinite. Astfel, la Catedra de Electricitate din cadrul facultăţii de Electrotehnică este titular  Prof. Dr. Th. Cîmpan, mai fac parte Șef Lucrări Dr. Ing. Gr. Smocot, Asist. Gh. Lisnic; Tehnica curenţilor slabi Prof. Dr. Al. Cişman; Măsurări electrice Prof. Tit. Dr. V. Petrescu, Șef Lucrări Dr. Ing. Emil Luca; Catedra de Fizică Generală Prof. Tit. Dr. Al. Cişman, Șef Lucrări Ing. C. Onu, Asist. Mihai Ionescu, Asist. C-tin Ruscior, Asist. Ioan Golofcenco.

            În luna martie 1944 desfăşurarea războiului întrerupe activitatea normală a Şcolii Politehnice din Cernăuţi, care se evacuează la Turnu Severin. În Şedinţele Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Electronică ţinute la Turnu Severin sau la Bucureşti se propune introducerea conferinţei de Electricitate medicală şi menajeră.

            În luna mai 1945 Şcoala Politehnică „Gheorghe Asachi” revine la Iaşi. În acest an este introdusă conferinţa de Electricitate medicală şi menajeră care a fost suplinita onorific de ing. Emil Luca. În perioada anilor 1945-1946 se depun eforturi sustinute pentru amenajarea laboratoarelor de Electricitate şi Fizică generală. Din Catedra de Fizica fac parte: Prof. Dr. Al. Cişman, Asist. C-tin Ruscior, Asist. Ioan Golofcenco, Asist. Cornelia Ciobanu, Asist. Eugenia Dumitrescu.

Prof. dr. Al. Cişman este doctor al Universităţii ieşene, cu stagii de specializare la Universităţile din Nancy şi Berlin şi la Politehnica din Drezda. În luna aprilie 1947 Prof. Dr. Al. Cişman a fost arestat. În şedinta Consiliului Facultăţii de Electrotehnică din 16 mai 1947 se cere suplinirea Prof. Dr. Al. Cişman de către Prof. Dr. Şerban Ţiţeica la Catedra de Fizică. După scurt timp prof. dr. Al. Cişman a fost eliberat din închisoarea de la Gherla, fiind Decan la facultatea de Electronică până în noiembrie 1952. Dat fiind acest episod din viaţa sa este obligat să plece din Şcoala Politenică „Gheorghe Asachi”. Este încadrat la Catedra de Fizică a Politehnicii din Timişoara unde desfăşoară o activitate deosebită, motiv pentru care este primit după 1960 în Academia Română. Se dovedeşte astfel cu prisosinţă că cele întâmplate la Iaşi făceau parte dintr-un scenariu.

Prin reforma învăţământului din 1948 se instituia catedra „ca nucleu de bază pentru organizarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi didactice, metodice, educative şi de cercetare ştiinţifică”. Catedră de Fizică aflată după reforma învățământului din 1948, în cadrul Facultății de Mecanică, a crescut odată cu învățământul superior din Romania.

            În anul 1953 este numit Șeful Catedrei de Fizică prof. dr. N. Calinicenco, care a fost Rector in perioada 1950 – 1953. Prof. dr. N. Calinicenco conduce Catedra de Fizică până în anul 1966.

In 1965 era inființată o a doua Catedră de Fizică, în cadrul Facultății de Electrotehnică. In 1972, cele două catedre se contopesc, sub denumirea de “Catedra de Fizică și Electrotehnică”. De aici s-au dezvoltat actualele facultăți cu profil electric.

            În perioada 1967-1976 a fost şeful Catedrei de Fizică Prof. Dr. Emil Luca. Prof. dr. Emil Luca a fost student al Institutului de Electrotehnică al Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi în anul 1940 a obţinut diploma nr. 1 de inginer electrician de la Şcoala Politehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. A fost asistent universitar, şef lucrări şi conferenţiar în perioada 1943-1945 în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi. Din anul 1947 și până în anul 1986 a fost Profesor Universitar la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Iaşi, iar apoi profesor consultant. A predat pe rând cursurile de Electricitate Medicală, Electrochimie şi Sudură Electrică, Radiotehnică, Fizică Generală. În anul 1947 obţine titlul ştiinţific de „doctor inginer” la Facultatea de Electrotehnică a institutului Politehnic Iaşi, iar în anul 1969 titlul de „doctor docent în ştiinţe”. Activitatea de cercetare ştiinţifică a desfăşurat-o în domeniile: utilizarea razelor X în tehnica medicală, producerea celor mai scurte unde electromagnetice, procese de polarizare, electreţi, ferite și ferofluide, radioactivitatea solurilor şi vinurilor. Sub conducerea Prof. Dr. Emil Luca s-au modernizat şi diversificat laboratoarele de cercetare şi laboratoarele în care îşi desfăşoară activitatea didactică studenţii. În perioada cât a condus catedra, cadrele didactice au desfăşurat o activitate de cercetare ştiinţifică intensă şi de înaltă calitate, în acord cu deviza profesorului conform căreia „renumele unei ţări se face prin lucrările sale ştiinţifice”.

            În perioada 1977-1990 a condus Catedra de Fizică prof. dr. Gheorghe Zet. A absolvit Facultatea de Fizică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi în anul 1965. După absolvire a ocupat succesiv funcţiile de Asistent, Șef Lucrări, Conferenţiar, și Profesor. A fost Șeful Catedrei de Fizică în perioada 1976-1990 şi Secretar Știinţific al Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi între anii 1985 – 1990 şi 1994-2004. În anul 1973 a obţinut titlul de doctor în Matematică, iar în 1995 şi titlul de doctor în Fizică, ambele titluri fiind acordate de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. A fost conducător de doctorat la Facultatea de Fizică din Iaşi, sub îndrumarea sa obţinând titlul de doctor în Fizică un număr de 12 doctoranzi. A întreprins lucrări de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul teoriilor de etalon (gauge) pentru interacţiunile dintre câmpurile fizice.

Trecând, între anii 1990 și 1993, prin Facultatea de Chimie Industrială, Catedra de Fizică a revenit în cadrul facultatilor de profil mecanic, fiind actualmente în cadrul Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial. În perioada 1990-1994 Șeful Catedrei de Fizică a fost Prof. Dr. Ciubotariu Corneliu. Între anii 1995-1998 a condus Catedra de Fizică Prof. Dr. Pasnicu Constantin care alături de Prof. Dr. Emil Luca a cercetat: ferite – preparate, structură, proprietăţi electrice şi magnetice, pături subţiri, proprietăţi electrice, magnetice, termoelectrice.

În perioada 1998 – 2007 Catedra de Fizică a fost condusă de Prof. Dr. Georgeta Strat. Domeniile cercetării fundamentale au cuprins trei direcţii principale: rezolvarea structurii stării lichide prin studierea naturii şi mărimii forţelor de interacţiune moleculară cu ajutorul spectrelor electronice şi de vibraţie,  cercetarea prin metode optice şi spectrale a unor folii polimere, anizotrope cu proprietăţi fizice deosebite. În anul 1983 au fost identificaţi noi tipuri de fotostabilizatori pentru polimeri.

În perioada 2007-2008 Prof. Dr. Dodu Ursu, devine Șeful Catedrei de Fizică,  iar apoi,  între 2008 și 2010 Conf. dr. Dorin Condurache

            Din 2010, Șeful Catedrei de Fizică este Conf. Dr. Petru Edward Nica. În anul 2011, Catedra de Fizică devine Departamentul de Fizică sub conducerea Directorului de Departament, Conf. dr. Petru Edward Nica.