loader image

In atentia studenţilor care nu au acumulat cel puţin 30 de credite

În conformitate cu  Regulamentul didactic, pentru a putea fi înscrişi în anul universitar  2022-2023 studenţii trebuie să acumuleze cel puţin 30 de credite  din disciplinele impuse şi opţionale ale anului de studii 2021-2022  şi creditele nepromovate din anii de studii anteriori ( dacă este cazul ). Studenţii care nu îndeplinesc aceste condiţii sunt în situaţie de exmatriculare, ceea ce pentru studentul finanțat de la bugetul de stat determină și pierderea automată a finanțării studiilor universitare de la buget .

            La cerere, cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii, studenţii aflaţi în situaţie de exmatriculare pot fi înscrişi pentru reluarea studiilor în anul de studii pentru care nu au îndeplinit contractul, în vederea recuperării creditelor restante, în regim cu taxă.

            Reluarea studiilor se poate face:

  1. cu plata taxei de școlarizare  integrale – numită “repetare de școlaritate” – când studentul

din anul I,II, III licență, respectiv anul I master, nu a obținut minim 30 de credite din contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022.

  • cu plata taxei de școlarizare  integrale – numită “repetare de școlaritate cand studentul din anii terminali nu a promovat toate disciplinele corespunzatoare anului IV licență, respectiv anului II master .
  • cu plata taxelor pentru refacerea disciplinelor nepromovate – numită “reînscriere pentru

recuperarea creditelor restante”- când studentul, aflat în ultimul an de studii, a îndeplinit contractul  pentru anul IV licență  respectiv anului II master dar mai are discipline nepromovate din anii anteriori. Titularul disciplinei poate aproba recunoașterea îndeplinirii anumitor  activități aferente disciplinei  (lucrări de laborator, seminare etc). Dacă toate activitățile aferente disciplinei sunt recunoscute, atunci studentul plătește numai taxa de reexaminare. In caz contrar se plătește disciplina nepromovată în funcție de numărul de credite alocate.

            Dreptul de reînscriere pentru recuperarea creditelor restante se acordă o singură dată, numai în anul universitar următor terminării ciclului de studii ( pentru prima repetare a anului IV licență respectiv a anului II de master). Dacă studentul nu obține în acest an creditele restante, este exmatriculat.

            Studenţii aflați în situaţie de exmatriculare care nu solicită reluarea studilor în regim cu taxă,  sunt exmatriculaţi.

            Cererile de reluare a studiilor, cu taxă, adresate domnului Decan, se primesc la Secretariatul facultății    până la data de 22.09.2022.