loader image

Informatii pentru studenţii care nu acumulează numărul minim de credite din disciplinele impuse şi opţionale ale anului de studii 2020/2021

Studenţii care nu acumulează numărul minim de credite din disciplinele impuse şi opţionale ale anului de studii 2020/2021 şi creditele nepromovate din anii de studii anteriori ( dacă este cazul ) sunt în situaţie de exmatriculare, ceea ce pentru studentul finanțat de la bugetul de stat determină și pierderea automată a finanțării studiilor universitare de la buget .
La cerere, cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii, studenţii aflaţi în situaţie de exmatriculare pot fi înscrişi pentru reluarea studiilor în anul de studii pentru care nu au îndeplinit contractul, în vederea recuperării creditelor restante, în regim cu taxă.
Reluarea studiilor se poate face:
a) cu plata taxei de școlarizare integrale – numită “repetare de școlaritate” – când studentul din anul I,II, III licență, respectiv anul I master, nu a obținut minim de credite din contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021.
b) cu plata taxei de școlarizare integrale – numită “repetare de școlaritate cand studentul din anii terminali nu a promovat toate disciplinele corespunzatoare anului IV licență, respectiv anului II master
c) cu plata taxelor pentru refacerea disciplinelor nepromovate – numită “reînscriere pentru recuperarea creditelor restante”- când studentul, aflat în ultimul an de studii, a îndeplinit contractul pentru anul IV licență respectiv anului II master dar mai are discipline nepromovate din anii anteriori. Titularul disciplinei poate aproba recunoașterea îndeplinirii anumitor activități aferente disciplinei (lucrări de laborator, seminare etc). Dacă toate activitățile aferente disciplinei sunt recunoscute, atunci studentul plătește numai taxa de reexaminare. In caz contrar se plătește disciplina nepromovată în funcție de numărul de credite alocate.
Dreptul de reînscriere pentru recuperarea creditelor restante se acordă o singură dată, numai în anul universitar următor terminării ciclului de studii ( pentru prima repetare a anului IV licență respectiv a anului II de master). Dacă studentul nu obține în acest an creditele restante, este exmatriculat.
Studenţii aflați în situaţie de exmatriculare care nu solicită reluarea studilor în regim cu taxă, sunt exmatriculaţi.
Cererile de reluare a studiilor, cu taxă, adresate domnului Decan, se primesc la Secretariatul facultății (sau se pot transmite pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro) până la data de 23.09.2021.